Liên hệ, hỗ trợ, phối hợp với địa phương

Liên hệ, hỗ trợ, phối hợp với địa phương